W naszej pracy korzystamy z najnowszych osiągnięć stomatologii,przestrzegamy procedur zabiegowych oraz stosujemy najlepsze i najbezpieczniejsze materiały do wypełnień, rozwiązania protetyczne, sprawdzone systemy implantologiczne i ortodontyczne, współpracujemy z doświadczonymi i zaufanymi pracowniami technicznymi. Ponieważ jesteśmy pewni jakości wykonywanych przez nas usług udzielamy na nie rękojmi.

W przypadku uzupełnień porcelanowych, wypełnień światłoutwardzalnych oraz protez udzielamy dwuletniej rękojmi;
Na wypełnienia w zębach mlecznych 6-miesięczna rękojmia. W przypadku implantów: firma produkująca implanty udziela dziesięcioletniej lub dożywotniej gwarancji na swoje produkty (szczegóły w trakcie leczenia w zależności od stosowanych systemów implantologicznych), a nasza Przychodnia udziela dwuletniej rękojmi na wykonane w oparciu o te produkty protezy, korony, mosty.

Warunki otrzymania rękojmi:
zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego (w tym uzupełnienie wszystkich braków zębowych) wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z profesjonalnymi zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (pełna higienizacja, oczyszczenie elementów protetycznych, pokrycie zębów lakierem fluorowym).
Wizyty kontrolne są bezpłatne, zabiegi higienizacyjne oraz zdjęcia rtg płatne wg cennika.
Jednocześnie przypominamy, że w medycynie nie istnieje pojęcie gwarancji.

RĘKOJMIA NIE OBEJMUJE:

 • leczenia wykonywanego na wyraźne życzenia pacjenta, potwierdzone jego podpisem, że został poinformowany o braku rękojmi na wykonaną usługę uzupełnień tymczasowych użytkowanych dłużej niż zalecił lekarz
  powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach ( ból, obrzęk, konieczność leczenia przewodowego itp.)
 • złamań zębów własnych
 • uszkodzeń mechanicznych zębów
 • uszkodzeń protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu oraz naturalnego osiadania protez w wyniku zaniku kości
 • pęknięć pionowych korzeni
 • użytkowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem
 • pacjentów cierpiących na bruksizm
 • innych nieszczęśliwych wypadków

Rękojmia nie może być udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to wpływ na zachowanie efektu leczenia wykonanego do tej pory

RĘKOJMIA PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ KIEDY PACJENT:

 • nie zgłasza się na umówione wizyty kontrolne
 • nie wykonuje zaleconych zabiegów leczniczych i profilaktycznych
 • nie przestrzega zaleceń higienicznych
 • wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie biofosfatami, cytostatykami, radioterapia, osteoporoza
 • nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie
 • użytkuje pękniętą protezę
  W przypadku konieczności przeleczenia kanałowo zęba w krótkim czasie po jego wypełnieniu, pacjent ponosi koszty wyłącznie leczenia kanałowego. Rękojmia na leczenie kanałowe obejmuje poprawność opracowania, oczyszczenia i wypełnienia kanałów. Nie obejmuje natomiast powikłań , których wystąpienie jest niezależne od lekarza.
  Rękojmia ważna jest od dnia zakończenia danego leczenia. Leczenie w ramach rękojmi zostanie przeprowadzone w ciągu 14 dni w przypadku leczenia zachowawczego i w ciągu 30 dni w przypadku leczenia protetycznego od momentu zgłoszenia. Prace protetyczne nie podlegają zwrotowi. Prace protetyczne wykonujemy po wplceniu przynajmniej 30 % zadatku. Jeżeli pacjent po rozpoczęciu pracy protetycznej rozmyśli się lub zrezygnuje z dalszego leczenia zadatek przepada i nie podlega zwrotowi.