Ochrona danych osobowych

Działalność lecznicza jest związana z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Informujemy ,że warunkiem udzielenia świadczeń medycznych  jest przekazanie przez Państwa swoich danych osobowych , które zbierane są na formularzach rejestracyjnych, zgodach na leczenie, ankietach zdrowotnych. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Przychodnia Stomatologiczna “Dentur” os. Centrum 27/L7, 19-200 Grajewo, reprezentowana przez Urszulę Rydzewską, właścicielkę. Do przetwarzania danych w Przychodni są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Jako administrator danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wyrażając zgodę na leczenie czy diagnostykę (ustną lub pisemną) pacjent wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potrzebnych do wykonania świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt,że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja jest przechowywana prze 20 lat od ostatniej wizyty,przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych “prawo do zapomnienia” może być zrealizowane po tym czasie.

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem.

Uzyskane od Państwa dane osobowe są zbierane przez “Dentur “w celu przeprowadzenia procesu leczenia, wystawiania zaświadczeń, skierowań do innych podmiotów leczniczych,recept, faktur, dokumentowania procesu leczenia. Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Dentur podwykonawcom, z którymi są zawarte umowy o świadczenie usług medycznych oraz informatycznych, osobom upoważnionym przez Państwa lub przedstawicielom ustawowym, opiekunom prawnym, oraz instytucjom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów( ZUS,NFZ, Ministerstwu Zdrowia,sąd).

Podanie przez Państwa numeru telefonu lub poczty elektronicznej upoważnia Przychodnię do kontaktu w celu potwierdzenia wizyty, jej przesunięcia lub odwołania, przypomnienia o wizycie kontrolnej. Okazanie przy rejesrtracji dokumentu ze zdjęciem służy do potwierdzenia tożsamości pacjenta.

Do przetwarzania danych w Przychodni są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Jako administrator danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W każdej chwili mają Państwo prawo do usunięcia i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.

Menu